Deze website maakt gebruik van cookies

Mogen we cookies plaatsen? Zo kunnen we je de beste website ervaring bieden! Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Akkoord
Niet akkoord

Privacy- en cookieverklaring Spiegel Zonwering

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen
 • Artikel 2 Verwerking van persoonsgegevens
 • Artikel 3 Soorten persoonsgegevens
 • Artikel 4 Beveiliging en geheimhouding
 • Artikel 5 Bewaartermijn
 • Artikel 6 Rechten van de betrokkene
 • Artikel 7 Klachten
 • Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Inleiding
Spiegel Zonwering hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Spiegel Zonwering is aan te wijzen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze website kunt u dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacy statement kunt u richten aan: Spiegel Zonwering, Savannahweg 49, 3542 AW Utrecht. 

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit reglement Spiegel Zonwering;
e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
f. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
g. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
h. beheerder: degene die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit reglement de

[ invullen verantwoordelijke medewerkers]

;
i. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016).

k. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse service. Met Google Analytics wordt gemeten hoe een websitebezoeker de website gebruikt. Eveneens wordt door middel van Google Analytics inzichtelijk gemaakt hoe een websitebezoeker onze website gevonden heeft.

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens
2.1        Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. om contact met u op te nemen;
 2. als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens om u de nieuwsbrieven te sturen;
 3. om facturen in rekening te brengen;
 4. om een opdracht uit te voeren die u aan ons hebt verstrekt;
 5. om u het door u bestelde product aan u te leveren;
 6. om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 7. om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door u gekochte producten en/of afgenomen diensten;
 8. ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via ‘Google Analytics’.

2.2        Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Klanten;
 2. Contactpersonen van klanten;
 3. Websitebezoekers.

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens
3.1        De volgende persoonsgegevens kunnen door verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt:

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het banknummer van de betrokkene;

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a,

c. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

d. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3.2        De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens berust niet op een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van de gegevens als genoemd onder 2.1 sub a t/m f is wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten met ons. U bent als betrokkene niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. De mogelijke gevolgen als de gegevens niet worden verstrekt zijn dat wij geen producten aan u kunnen leveren.

Artikel 4 Beveiliging en geheimhouding
4.1        Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

4.2        Een ieder die handelt onder het gezag van ons ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit privacy statement betrekking op heeft, is tot geheimhoudingsplicht verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 5 Bewaartermijn

5.1        Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Wij handteren over het algemeen een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet.

6.1        U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

6.2        Indien de grondslag van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

6.3        U heeft als betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om u inzage te geven in uw door verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

6.4        Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De verwerkingsverantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

6.5        Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

6.6        De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk de verwerking.

Artikel 7 Klachten

7.1        Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan de betrokkene zich wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Artikel 8 Inwerkingtreding
8. 1       Dit privacy statement treedt eerst in werking op 4 juni 2018.

service & onderhoud

Om schade aan uw zonwering te voorkomen, kunt u bij De Spiegel zonwering terecht voor periodiek onderhoud. Werkt uw binnen- of buitenzonwering niet meer naar behoren? Wij voeren ook reparaties uit.

smart solar shading

LOGO smart solar shading advisor2

Onze adviseurs zijn getraind in het Smart Solar Shading. Hiermee kunnen zij nog beter advies geven over het binnen of buiten houden van warmte of kou in het huis.

wij zijn lid van

Logo Romazo top LINE
LOGO Consumentenbond

Copyright © De Spiegel Zonwering | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud